Algemene voorwaarden Technicians bvba, Technicians Building bvba en Technicians Electrical en Maintenance bvba

1) VOORWERP

a.Technicians zal de omschreven werken in bijlage uitvoeren in volstrekte autonomie. Indien Technicians aanvullende inlichtingen nodig acht, is het haar steeds toegelaten om deze aan de opdrachtgever te vragen.

b. De contactpersoon van Technicians fungeert als projectleider en zal eveneens toezicht houden en gezag uitvoeren op zijn eigen personeel of aangestelden. De werknemers, aangestelden of andere uitvoeringsagenten van Technicians  kunnen nooit als werknemer, aangestelde of agent van de opdrachtgever aanzien worden. De opdrachtgever beschikt dan ook niet over het recht om gezag uit te oefenen noch controle uit te voeren dat normaal aan een werkgever toekomt. 

c. De opdrachtgever heeft het recht om de werken te controleren. Hij doet hiermee afbreuk aan de autonomie waarin de werken worden verricht. De kosten van de controles zijn steeds ten laste van de opdrachtgever en kunnen geenszins doorgerekend worden aan Technicians.

d. De opdrachtgever zal zijn wettelijke verplichtingen, zoals voorzien in de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij het uitvoeren van hun werk, nakomen. De opdrachtgever zal in het bijzonder deze uit hoofdstuk IV betreffende het welzijn van de werknemers bij het uitvoeren van hun werk, in het bijzonder deze betreffende “ de bijzondere bepalingen betreffende werkzaamheden uitgevoerd door ondernemingen van buitenaf of door uitzendkrachten.

e. Technicians zal de opdrachten zoals omschreven in de opdrachtbevestiging uitvoeren met haar eigen personeel of uitvoeringsagenten voor wie ze de volledige verantwoordelijkheid draagt. Het naleven en doen naleven door de opdrachtgever van de verplichtingen die op haar rusten inzake welzijn op het werk, dit overeenkomstig artikel 31, $1 van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers, alsook de instructies die door opdrachtgever zouden bij het uitvoeren van de opdracht zouden kunnen gegeven worden, kunnen niet beschouwd worden als uitoefening van enig gezag door de opdrachtgever op de werknemers of aangestelden die Technicians inzet voor de uitvoeren van de in de opdrachtbevestiging omschreven opdracht. De instructies in uitvoering van de opdracht zoals bedoeld in het vorige lid worden opgenomen in de Opdrachtbevestiging.

f. Het is Technicians toegestaan om beroep te doen op onderaannemers om de werken uit te voeren.

g. De werken zullen worden uitgevoerd volgens de specificaties van de opdrachtgever die zich moet houden aan de algemeen geldende normen ARAB/AREI.

h. Het geleverde werk of werkzaamheden worden geacht aanvaard te zijn door de door de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever deze niet aanvaard dient de opdrachtgever aangetekend zijn protest te formuleren en dit binnen de 10  werkdagen na aflevering van of beëindiging van de opdracht.

2) DUUR VAN DE OVEREENKOMST

a. De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode zoals vermeld in de opdrachtbevestiging/raamovereenkomst.

3) PRIJS EN BETALING

a. De overeenkomst wordt aangegaan volgens de recentste tarieven van Technicians.

b. Verplaatsingen die verricht worden voor de opdrachtgever zijn ten laste voor de opdrachtgever. Deze worden aangetoond aan de hand van verrechtvaardigende stukken.

c. Er wordt wekelijks gefactureerd.

d. Alle prijzen zijn exclusief BTW.

e. Alle betalingen gebeuren conform de verkoopsvoorwaarden en contant factuurdatum.

f. Een offerte is enkel geldig voor de in deze vermelde opdracht of hoeveelheden.

g. De geldigheid van een offerte is 1 maand alsook is de offerte enkel geldig voor de in deze vermelde opdracht en hoeveelheden

h. Protesten tegen gefactureerde bedragen dienen te worden geformuleerd bij aangetekend schrijven en binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur..

i. Indien de opdrachtgever meer dan 7 dagen in gebreke blijft de factuur te voldoen, dan heeft Technicians het recht om de uitvoering van de overeenkomst eenzijdig op te schorten. Dit totdat alle betalingen verricht zijn.

j. Indien er geen betaling bekomen wordt binnen de 7 dagen na factuurdatum wordt automatisch en van rechtswege, en zonder noodzaak van een voorafgaandelijke ingebrekestelling, het factuurbedrag verhoogd met een wettelijke intrest gelijk aan de rentevoet van de Nationale Bank verhoogd met 2%, met een minimum van 12% per jaar met een onherleidbare forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 75,00 euro, en een maximum van 2.500,00 euro. Dit alles zonder afbreuk te doen aan andere rechten, vorderingen, schadeloosstellingen en/of intresten. In het geval er geen tijdige betaling volgde van één of meerdere facturen, dit zowel in hoofdsom, intrest als schadebeding, worden alle, zelfs nog niet vervallen facturen, volledig opeisbaar. De opdrachtgever kan zich aldus niet meer beroepen op enig betalingsuitstel.

k. Protesten tegen gefactureerde bedragen dienen te worden geformuleerd bij aangetekend schrijven en binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur..

l. De verhoging van de tarieven zal op jaarbasis de aanpassing aan het indexcijfer van de consumptieprijzen +1% niet overschrijden.

4) AANSPRAKELIJKHEID

a. Technicians kan enkel aansprakelijk zijn voor de haar toevertrouwde taken. Technicians staat onder geen enkel geval in voor de vergissingen, fouten, gevolgen, vergetelheden van de opdrachtgever in de hem toevertrouwde opdracht.

b. De aangegane overeenkomst is steeds een middelenverbintenis en geen resultaatverbintenis.

d. Technicians neemt voor het leveren van de prestaties jegens de opdrachtgever uitsluitend inspanningsverbintenissen op zich.

c. Elke goedkeuring van de door Technicians uitgevoerde werken en/of documenten houdt aanvaarding in voor zichtbare gebreken.

d.Technicians zal nooit aansprakelijk zijn voor onrechtstreekse schade of kosten van welke aard ook daaronder begrepen gederfde winst, productieverliezen, verlies van cliënteel, toename van afschrijvingen, enz. Facturen dienaangaande van derden kunnen niet op Technicians worden verhaald. De eerste schijf van 2500 euro van bovenvermelde directe schade wordt steeds gedragen door de opdrachtgever. De schadevergoeding die desgevallend door Technicians dient betaald te worden kan nooit meer bedragen dan 1.500.000 euro, letsel-, zaak en onstoffelijke schade vermengd, lasten, kosten, taksen, onderzoeksmaatregelen, honoraria van deskundigen, experts, advocaten, revisoren, architecten, ingenieurs, etc. inbegrepen, per schadegeval en inclusief: schade door brand, rook, ontploffing en water 375.000 €, accidentele pollutie 375.000 €, onstoffelijke gevolgschade als gevolg van een gedekte schade 1.500.000 €, zuivere onstoffelijke schade 375.000 €, schade door burenhinder ert. 544 Bw 375.000 €.

e. Technicians is nooit aansprakelijk voor enige vertragingen of voor het niet-uitvoeren van onderhavige overeenkomst omwille van gebeurtenissen buiten haar normale controle, ongeacht enige bepaling die in deze overeenkomst beschreven staat.

f. Technicians is enkel aansprakelijk voor de overtreding van de wettelijke voorschriften of inbreuk op de rechten van derden, indien deze door de in het desbetreffende vakgebied

werkzame aannemers algemeen bekend zijn (ARAB/AREI) en wanneer de opdrachtgever de aannemer schriftelijk op het bestaan van zulke of rechten heeft gewezen.

g. De opdrachtgever garandeert dat alle installaties of machines die  onderhoudt, gebruikt of bedient moeten worden steeds voldoen aan alle wettelijk opgelegde veiligheidsvoorschriften. De opdrachtgever vrijwaart Technicians dan ook voor elke mogelijke claim of vordering ten gevolge van het niet conform of niet wettelijk beveiligd zijn van een installatie, toestel, apparaat, machine of onderdeel ervan.

h. In geval schade wordt vastgesteld die veroorzaakt is door een werknemer, aangestelden en werknemers van onderaannemers van Technicians dient dit onmiddellijk worden gemeld aan de projectleider van Technicians. Vervolgens dient deze schade te worden omschreven en schriftelijk aan Technicians worden bezorgd, dit uiterlijk 3 werkdagen na het veroorzaken van de

feiten. De omschrijving van de schade dient te omvatten: naam van de werknemer die de schade veroorzaakte, aard van de schade en didactisch materiaal. Opmerkingen die deze procedure niet volgen, alsook om het even welke eventueel uitgevoerde herstellingen zonder schriftelijke goedkeuring van Technicians zullen door Technicians als niet-ontvankelijk beschouwd worden. De schade die ontvankelijk wordt verklaard zal steeds via een aparte creditnota worden geregeld. Schadegevallen kunnen geen aanleiding geven tot eventuele vertragingen of het niet betalen van facturen, alle door Technicians opgemaakte facturen dienen binnen de op de facturen vermelde termijn worden voldaan.

5) GEHEIMHOUDING

a. Technicians verbindt zich tot de meest strikte geheimhouding van alle technische informatie en fabrieksgeheimen die de opdrachtgever eigen zijn. Technicians verbindt zich ertoe verkregen documentatie en informatie onderhavig aan de uitvoering van de overeenkomst niet te kopiëren voor of bekend te maken aan derden. Technicians kan echter niet garant staan voor onderaannemers of derden.

b. De aansprakelijkheid van Technicians wordt beperkt tot wat zij zelf kan opleggen aan haar personeel of aangestelden en zo zal de eventuele vergoeding verschuldigd aan de opdrachtgever nooit meer mogen en kunnen bedragen dan wat Technicians effectief bekomt van haar personeelsleden of aangestelden.

6) OVERIGE BEPALINGEN

a. Elke verandering in opdracht, waardoor de opdracht zelf, de omvang of de complexiteit veranderd, moet worden vastgelegd in een afzonderlijke overeenkomst

b. Gedurende de volledige periode van samenwerking en gedurende een periode van vierentwintig maanden na de beëindiging van de samenwerking, is het de opdrachtgever verboden om personeel, of gewezen personeel rechtstreeks in dienst te nemen noch onrechtstreeks via dochter-of nevenfirma’s, via uitzendkrachten, onderaannemer, of een derde. Elke overtreding ter zake zal aanleiding geven tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 19.500 euro per inbreuk en per persoon.

c.De opdrachtgever zal tijdens de volledige periode van samenwerking en gedurende een periode van vierentwintig maanden na de beëindiging van de samenwerking ook geen rechtstreekse noch onrechtstreekse samenwerking aangaan met personeel, onderaannemers, uitzendkrachten of gewezen personeel van Technicians op zelfstandige basis of in onderaanneming, ook niet als deze een eigen vennootschap hebben opgericht of voor concurrente bedrijven werken. Elke overtreding ter zake zal aanleiding geven tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 19.500 euro per inbreuk en per persoon.

d. Huidige overeenkomst vormt het integrale akkoord tussen partijen en vervangen alle eventuele vroegere afspraken en overeenkomsten De opdrachtgever zal deze overeenkomst binnen 10 dagen het dubbel van deze overeenkomst voor akkoord ondertekend terugzenden, zoniet wordt de aanvang van de werken door Technicians als een akkoord met deze overeenkomst beschouwd.

e.Het Belgisch recht is van toepassing op onderhavige overeenkomst. Alle betwistingen die eruit voortspruiten vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde of de andere rechtbanken.